ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  รศ.ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2554   โปรแกรม/สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(รหัสสาขาวิชา 650107)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2562
:
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และบทเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียนบนเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดเจ้าฟ้าสิรินทรกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการอ่านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้การบริการในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองขาว เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและสร้างบทเรียนบูรณาการท้องถิ่น
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้านโจทย์วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพแม่น้ำจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร
ปี 2555
:
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
การสืบค้นประวัติศาสตร์สิทธิคุ้มครองที่ดินทำกิน : การเสริมศักยภาพความยั่งยืนการดำรงชีวิตในหมู่บ้านเวียคะดี้ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 32 | เดือนนี้ : 29115 | ปีนี้ : 321859 | รวม : 2508845

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...