ชื่อ - สกุล TH : รศ.ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
ชื่อ - สกุล EN Karanphon Wiwanthamongkon
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(รหัสสาขาวิชา 650107)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=500