ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2540   โปรแกรม/สาขาวิชา : จิตวิทยาการศึกษา
หลักสูตร :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 6501)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   จิตวิทยา
ความเชี่ยวชาญ :   สุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิต จิตวิทยาการเรียนรู้
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก : กรณีศึกษาตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
ผลของการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนทันเวลาของนักเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
ปี 2549
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 41 | เดือนนี้ : 29124 | ปีนี้ : 321868 | รวม : 2508854

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...