ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 6501)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : สุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิต จิตวิทยาการเรียนรู้
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=143