ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2559   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   วิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวข้อเรื่องวิจัย
รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับสภาพ ภูมิสังคมของชุมชนในเขต อำเภอเมือง และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านด้านอาหารและสมุนไพรของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ไผ่ระดับชุมนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้
ปี 2559
:
ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การลดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมจากเผาถ่านไม้ระดับครัวเรือน ที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2554
:
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ความหลากหลายของมดระดับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชในป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
โครงการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนชาวแพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อยและแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
สังคมสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศป่าไผ่ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าพุ ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ความร่วมมือและการจัดการของชุมชน
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับ โรงเรียนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 113 | เดือนนี้ : 29196 | ปีนี้ : 321940 | รวม : 2508926

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...