ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2550   โปรแกรม/สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจ
หลักสูตร :   การจัดการดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(รหัสสาขาวิชา 6802)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ

ปี
: หัวหน้าโครงการ
ประเพณีวัฒนธรรม มอญใหญ่ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
ความต้องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2555
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 50 | เดือนนี้ : 29133 | ปีนี้ : 321877 | รวม : 2508863

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...