ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Dr.Surapong Charasrosjanakul
ประเภทบุคลากร สัญญาจ้างพิเศษ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(รหัสสาขาวิชา 6802)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=627