ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2530   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   M.A.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   พลศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย

ปี
: หัวหน้าโครงการ
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:

ปี
:

ปี
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี 2550
:
ชุมชนต้นแบบสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2551
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2553
:
การสืบค้นประวัติศาสตร์สิทธิคุ้มครองที่ดินทำกิน : การเสริมศักยภาพความยั่งยืนการดำรงชีวิตในหมู่บ้านเวียคะดี้ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 87 | เดือนนี้ : 29170 | ปีนี้ : 321914 | รวม : 2508900

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...