ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2555  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์
ดร. ธง    บุญเรือง
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจอัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การแยกเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจากเหมืองนากาญจน์และผลของเชื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุร
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
ดร. คณิศา    กิตติรัตนไพบูลย์
การผลิตไบโอดีเซลไฮโดรจีเนตบางส่วนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
7
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบไหลลงจากเชื้อเพลิงต้นหน่อไม้ฝรั่งเพื่อผลิตความร้อนและพลังงาน
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้าน ในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
ผศ. รวงพร    ประสิทธิ์กุศล
การใช้ประโยชน์จากพืชยืนต้นบางชนิดเป็นอาหารโคเนื้อพื้นเมืองเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งในจังหวัดกาญจนบุร
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำและศักยภาพทางนิเวศ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
การสำรวจความต้องการและการเตรียมความพร้อมของประชากรจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อท่าเรือน้ำลึกบ้านห้วยน้ำขาว
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง
การศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติ
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช หัวหน้าโครงการ
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด
แผนการสื่อสารการตลาด การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล
นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
ความต้องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สาโรจน์    เผ่าวงศากุล หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ภาวิตา    ชวนขยัน หัวหน้าโครงการ
การรับรู้และความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี หัวหน้าโครงการ
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การปริวรรตและศึกษาวรรณกรรมคำสอนจากเอกสารโบราณในจังหวัดกาญจนบุร
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด
นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
ประเพณีวัฒนธรรม มอญใหญ่ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่กระบุง ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อมุ่งสู่หมู่บ้านต้นแบบที่เข้าถึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีบ้านพุพระ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์ หัวหน้าโครงการ
แนวทางการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนานักศึกษาต้นแบบการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
แนวทางการพัฒนาความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ; กรณีศึกษาประชาชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ในรูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
21
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
22
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สุภาพ    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
สถานภาพ ปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
เงินภายนอก  
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
การวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยโจทย์วิจัยเห็ดพื้นบ้าน
2
เงินภายนอก
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การวิจัยพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้านโจทย์วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพแม่น้ำจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยภูมิปัญญาแพท่องเที่ยว
4
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกจุลินทรีย์จากดินป่าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อก่อโรคในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุร
5
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนชายแดน
6
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
ศึกษาองค์ความรู้เรื่องพืชสมุนไพรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นฐานข้อมูลพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
7
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
ดร. บรรจบพร    อินดี
การวางแผนระบบบัญชีต้นทุนและวางแผนกำไรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด หัวหน้าโครงการ
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
9
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท(SAPAE)เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายนอก
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีบ้านห้วยสะพานสามัคคี หมู่ที่ 2 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 152 | เดือนนี้ : 18293 | ปีนี้ : 311037 | รวม : 2498023

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...