ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. พรพรรณ    เศรษฐธรรม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2536   โปรแกรม/สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร :   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฎิบัตงานอยู่
ตำแหน่ง :
    
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   เศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   เศรษฐศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชตเขมชาติหนองบัว ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
ปี 2557
:
แนวทางการพัฒนานักศึกษาต้นแบบการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน : กรณีหลักสูตรการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 128 | เดือนนี้ : 12344 | ปีนี้ : 62837 | รวม : 848925

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...