ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. มานิกา    แสงหิรัญ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2556   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(รหัสสาขาวิชา 2511)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   การฝึกหัดครูการฝึกหัดครูทั่วไปและครูเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ :   มีความรู้ทางด้านพลศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
ปี 2563
:
การบริหารจัดการเตรียมทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง
ปี 2560
:
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาพลศึกษา
ปี 2557
:
การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
การพัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรด้านการกีฬาและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
ปี 2556
:
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
การวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยโจทย์วิจัยเห็ดพื้นบ้าน
ปี 2555
:
ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและการพัฒนาครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 1,2,3 ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 164 | เดือนนี้ : 29247 | ปีนี้ : 321991 | รวม : 2508977

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...