ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. มานิกา    แสงหิรัญ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(รหัสสาขาวิชา 2511)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเชี่ยวชาญ : มีความรู้ทางด้านพลศึกษา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=233