ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง บรรจบพร    อินดี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. บรรจบพร    อินดี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2555   โปรแกรม/สาขาวิชา : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หัวข้อเรื่องวิจัย
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ทหาร กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
:
แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
กิจกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฮาลาลต้นแบบในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาศักยภาพของชุมชนในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชน : กรณีศึกษา บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับโครงการทวาย และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การวางแผนระบบบัญชีต้นทุนและวางแผนกำไรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้นแม่น้ำแม่กลองถึงชุมชนต้นน้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 58 | เดือนนี้ : 29141 | ปีนี้ : 321885 | รวม : 2508871

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...