ชื่อ - สกุล TH : ดร. บรรจบพร    อินดี
ชื่อ - สกุล EN Banchobporn Indee
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=157