ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
no
ปี
ประเถทงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
บทคัดย่อ
1
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเขตจุดผ่านแดนในจังหวัดกาญจนบุรี
2
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบภาพจำลองเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้ AR
3
กลุ่ม
นาง สุวิมล กะตากูล    เรเกอร์ส หัวหน้าโครงการ
นาง มนสินี    ดาบเงิน
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นาย การัณย์    พรหมเทพ
การพัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
4
เดี่ยว
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบสร้างคอลเลคชั่นเครื่องประดับจากประเด็นสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรี
5
กลุ่ม
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าโอทอปด้วยสมาร์ทโฟน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
นางสาว นิตยา    วานิกร
การประเมินความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการสายโซ่อุปทานของยอดผักหวานป่าในจังหวัดกาญจนบุรี
7
กลุ่ม
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นพยากรณ์สำหรับการใช้ทรัพยากรที่ดินสำหรับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
8
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสรรสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
9
เดี่ยว
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
10
กลุ่ม
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล
รูปแบบการใช้ไอทีเพื่อเสริมพลังชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาบ้านท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากรำข้าวไรซ์เบอรี่
12
กลุ่ม
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ด้านอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี
13
กลุ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การพัฒนาคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
14
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
การศึกษากระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ของไผ่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิดออกแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
15
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
16
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    จังธนสมบัติ
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ
คุณสมบัติทางกายภาพและค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากกะลาและจาวตาลโตนดโดยใช้ตัวประสานชนิดต่างๆ ในเชิงพาณิชย์
17
กลุ่ม
นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น หัวหน้าโครงการ
นาย วีระ    ยุคุณธร
ทฤษฎีระบบควบคุมสำหรับพลวัตของ HIV
18
กลุ่ม
นางสาว รัชตา    เทียนไชย หัวหน้าโครงการ
นาย วีระ    ยุคุณธร
ปัญหาค่าขอบของอินครูชันเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
19
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
การมีอยู่จริงของคำตอบและมีเพียงคำตอบเดียวของสมการเชิงอนุพันธ์ฟัซซี่
20
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับระบบสวัสดิการสังคมของชุมชนชาติพันธุ์ชายแดนไทย-เมียนมาร์ : ศึกษากรณีจุดผ่อนปรนด่านเจดีย์สามองค์ – พญาตองซู จังหวัดกาญจนบุรี
21
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะนิทานกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
22
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และบทเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียนบนเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
23
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุธารักษ์    ภูติโส
การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) กรณีศึกษา ชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
24
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองทนเค็มและทนแล้งจังหวัดกาญจนบุรี
25
กลุ่ม
ผศ. วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี
26
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
นางสาว กนิษฐา    บุญฤทธิ์
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
27
กลุ่ม
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
การประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพครูในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
29
กลุ่ม
นางสาว วิยะดา    พลชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นางสาว สุภาพร    พรมโส
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
30
กลุ่ม
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
ดร. บรรจบพร    อินดี
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
31
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นาย พาที    เกศธนากร
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร ตำบลท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี
32
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
การศึกษาโลจิสติกส์เชิงท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
33
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยี AR
34
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทิน    อ้อนอุบล
การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล๊อก จังหวัดกาญจนบุรี
35
กลุ่ม
นาย สาโรจน์    เผ่าวงศากุล หัวหน้าโครงการ
ดร. มิตภาณี    พุ่มกล่อม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
36
กลุ่ม
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
37
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบและพัฒนาผังบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน และจัดทำป้ายบอกตำแหน่งศูนย์ท่องเที่ยว ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
38
กลุ่ม
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “บ้านท่าขนุน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
39
กลุ่ม
ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์
นาง สายชล    เทียนงาม
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล
การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก : กรณีศึกษาตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
40
กลุ่ม
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
41
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย สุภพงษ์    สุขชาวนา
แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
42
กลุ่ม
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
43
กลุ่ม
ผศ. จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
สำรับอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
44
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    เทพสร
การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม AR Code
45
เดี่ยว
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
ทักษะด้านภูมิศาสตร์ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
46
เดี่ยว
นางสาว พนิดา    จารย์อุปการะ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาครู
47
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี หัวหน้าโครงการ
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย อานนท์    วันลา
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษาพลศึกษา
48
กลุ่ม
นาย นพพร    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
การใช้ประโยชน์จากลมเย็นของระบบปรับอากาศในอาคาร เพื่อการอบแห้งสมุนไพร : ดีปลี
49
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การสร้างและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการวัดพื้นที่ใบพืช
50
เดี่ยว
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง หัวหน้าโครงการ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกอรพิมด้วยวิธี DPPH
51
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว
52
เดี่ยว
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
การใช้สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก
53
กลุ่ม
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์ หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
คุณค่าตราสินค้ากับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายของฝากในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
54
เดี่ยว
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล หัวหน้าโครงการ
ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าและบริการที่มีต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
55
เดี่ยว
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนารีสอร์ท เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
56
เดี่ยว
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
57
เดี่ยว
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษาในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
58
เดี่ยว
นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา หัวหน้าโครงการ
การจัดทำคู่มือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
59
เดี่ยว
ดร. ณัฐพัชร์    สถิตพรธนชัย หัวหน้าโครงการ
การบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลของเทศบาลตำบลหนองบัว
60
เดี่ยว
นางสาว นฤมล    อนันโท หัวหน้าโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
61
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Back to the Board ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
62
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทย ลาว กะเหรี่ยง พม่า มอญ ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
63
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
โลกทัศน์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่สะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน
64
เดี่ยว
นางสาว จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว หัวหน้าโครงการ
พิธีกรรมเสนเรือนกับการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์กับของชุมชนชาวไทยทรงดำ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
65
เดี่ยว
นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบทอดการประกอบอาชีพเชิดสิงโตของชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
66
กลุ่ม
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนมอญ ซอยเทศบาล 1 ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
67
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ความต้องการและความจำเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัว
68
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลในตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
69
เดี่ยว
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
70
เดี่ยว
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้ซื้อในประเทศไทยต่อสินค้าวิสาหกิจชุมชน : ศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
71
เดี่ยว
นาย สุทิน    อ้อนอุบล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
72
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
สื่อมัลติมีเดียชุดแบบทดสอบความรู้ เรื่องระบบจราจรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
73
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
74
เดี่ยว
นาง สิริวรินทร์    เกรย์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
75
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
76
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย นพพร    เทนอิสสระ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
77
กลุ่ม
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
78
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
79
เดี่ยว
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
80
เดี่ยว
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
81
กลุ่ม
นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย หัวหน้าโครงการ
นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
82
กลุ่ม
นางสาว อรทัย    โหรา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
83
กลุ่ม
นาย มนัส    บุญเลิศ หัวหน้าโครงการ
นาย อมร    เจือตี๋
การศึกษาปัญหาและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สายกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
84
เดี่ยว
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
85
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
86
กลุ่ม
นางสาว นิดา    กลั่นบุศย์ หัวหน้าโครงการ
นาย กฤติเดช    มั่งตา
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
87
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
88
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
89
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
90
เดี่ยว
นางสาว ทัศนีย์    โคตะละ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ไขปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL ร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
91
เดี่ยว
นาย ปฐมพงศ์    คุณานุศาสน์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
92
เดี่ยว
นาย ยะนัย    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
93
เดี่ยว
นางสาว ทัศนีย์    ทองนาค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
94
เดี่ยว
นางสาว สมฤทัย    แช่มช้อย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
95
เดี่ยว
นางสาว ณิชาภัทร    พานิชย์ศุภมงคล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี
96
เดี่ยว
นางสาว มณีนุช    นุ่มจิตต์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังษี
97
เดี่ยว
แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคณิตศาสตร์
98
เดี่ยว
นางสาว ธิดารัตน์    เครือแต้ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องระบบสุริยะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
99
เดี่ยว
นางสาว จารุวรรณ    โคกแก้ว หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการศึกษาค้นคว้า เรื่อง กลไกระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
100
เดี่ยว
นางสาว จุฑากาญจน์    บุญใหญ่เอก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเกม
101
เดี่ยว
นาย ปิยะพงษ์    ผลภาษี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ (MOOCs) สำหรับโรงเรียนต้นแบบการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
102
เดี่ยว
นาย นิรุต    ทวีวัฒนพงษ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
103
เดี่ยว
นางสาว ปภาพินท์    สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ร้อยละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
104
เดี่ยว
นางสาว มัลลิศา    เหล่าเขตการณ์ หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การลบเศษส่วนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
105
เดี่ยว
นางสาว นิสาชล    ฟักแก้ว หัวหน้าโครงการ
การแก้ปัญหาผลการเรียนที่ต่ำ เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยใช้การสอนเสริม
106
เดี่ยว
นาย ภาวัต    กระต่าย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
107
เดี่ยว
นางสาว จิลลาภัทร    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
108
เดี่ยว
นางสาว จันทรา    สมคิด หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจระเข้เผือก โดยใช้แบบฝึกหัด
109
เดี่ยว
นางสาว สุปราณี    ไกรหา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคำนวณโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจระเข้เผือก
110
กลุ่ม
นางสาว ธวัลรัตน์    นวลหงษ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มินตรา    นุ่มสนิท
นางสาว เกตุลิษา    ตัญญะสิทธิ์
นางสาว สุทธิพร    พูนขวัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
111
กลุ่ม
นางสาว หนึ่งฤทัย    ไทรโยคกมล หัวหน้าโครงการ
นางสาว รมย์ชลี    แสนสุข
นางสาว ทิพวรรณ    ปิ่นตบแต่ง
นางสาว ศรีสกุล    วุฒิวโรดม
นางสาว หริษา   
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
112
กลุ่ม
นางสาว จริญญา    คล้ายเกิด หัวหน้าโครงการ
นางสาว เพ็ญพักตร์    ตันธนชัย
นางสาว สุจิตตา    เซี่ยงฉิน
นางสาว แสงเดือน    สินธะวงศ์
นางสาว ฤทัยกาญจน์    ออมสิน
นางสาว รัตติกาล    สีเหลือง
นางสาว สุภาพร    พิทักษ์วนาราษฎร์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอ้อยแบบน้ำหยดกับแบบน้ำราดของเกษตรกร หมู่ 9 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
113
กลุ่ม
นางสาว เนตรอนัญญา    ชูเนตร หัวหน้าโครงการ
นางสาว จุฑามาศ    นวนิยม
นางสาว สุพัตรา    ดวงแจ่ม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำของนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
114
เดี่ยว
การศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับการโฆษณาโดยใช้รูปแบบการโฆษณา “เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of Life) ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
115
กลุ่ม
นางสาว สิริมาส    แจ้งอารมณ์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนหินดาด เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
116
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    ศรีเปล่ง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชุลีพร    ชูวงษ์
นางสาว ธารารัตน์    น้ำดอกไม้
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
117
เดี่ยว
นาย พงศ์พิชาญ    นิรมิตวสุ หัวหน้าโครงการ
ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
118
เดี่ยว
นางสาว ธารทิพย์    สงัดศรี หัวหน้าโครงการ
อัศวินผู้พิชิตภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษา ปีที่ 4)
119
เดี่ยว
นาย นครินทร์    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบจัดการหลักสูตรอบรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120
เดี่ยว
นาย จตุรนันท์    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโมเดลวิเคราะห์การเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่
121
เดี่ยว
นาย กรกช    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโมเดลคัดเลือกคุณภาพอ้อยด้วยเทคนิค ANN และ KNN
122
เดี่ยว
นาย ธนากร    ทับทอง หัวหน้าโครงการ
ระบบบริหารงานการจัดการสหกิจศึกษา
123
เดี่ยว
นางสาว กิตติวรรณ    ศรีราจันทร์ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์คุณภาพอ้อยด้วยเทคนิควิธีการดาด้าไมนิงค์
124
เดี่ยว
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
125
เดี่ยว
นางสาว อัญชลี    หัวหน้าโครงการ
กระบวนการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
126
กลุ่ม
นางสาว เรวดี    แดงเข้ม หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐมน    ดำขำ
อาหารคาว-หวาน ในพิธีงานแต่ง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
127
กลุ่ม
นางสาว ณัฐมน    ดำขำ หัวหน้าโครงการ
นางสาว เรวดี    แดงเข้ม
นาย ภัทรพล    พิรนนท์
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชาคมไทยยั่งยืน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
128
กลุ่ม
นางสาว ธัชรินทร์    พ่วงแพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ปรีดาภรณ์    ยอดเรือน
นางสาว จุฑาภรณ์    ใบไม้
นาย ชลันธร    รุ่งสว่าง
การใช้ชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษา หมู่บ้านแหลมทอง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
129
เดี่ยว
นางสาว สมรัก    หมื่นฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ
โลกทัศน์ของคนไทยที่สะท้อนจากพุทธสุภาษิตของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิชรเมธี)
130
เดี่ยว
นางสาว ฉัตรทวีพร    วิเศษ หัวหน้าโครงการ
คำสแลง : ศึกษาคำสแลงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟชบุ๊ก
131
เดี่ยว
ศึกษาภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของ ณรงค์วิทย์ เตชะชนะวัฒน์
132
เดี่ยว
นาย พนาวัฒน์    หัวหน้าโครงการ
สำรวจความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรณีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
133
กลุ่ม
นาย คฑา    ทองแท่งใหญ่ หัวหน้าโครงการ
นาย ชัยธวัช    จิ๋วสกุล
นาย กิตติพันธ์    ศรีแดง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการตู้จ่ายน้ำมันด้วยบอร์ด Arduino Mega 2560 และการยืนยันตัวตนด้วย RFID
134
กลุ่ม
นางสาว สตรีรัตน์    สุขอุดม หัวหน้าโครงการ
นางสาว อัสมา    สุมานพ
นางสาว กรรณิกา    ผิวอ่อนดี
แนวทางการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในอาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา
135
กลุ่ม
นาย ณัฐนันท์    ปิ่นอำนาจ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฐวุฒิ    หนูขาว
นาย ภัทรพล    แสงทองดี
การพัฒนาและออกแบบเครื่องกรองน้ำ
136
กลุ่ม
นาย เป็นหนึ่ง    พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ทัศมล    พิมเจริญ
นาย สมศักดิ์    สุขสวัสดิ์
เครื่องตีเส้นจราจร
137
กลุ่ม
นาย วสันต์    นาคะ หัวหน้าโครงการ
นาย อิทธิพล    พิริยะศุภกิจ
นาย อภิรักษ์    เสถียรอินทร์
ชุดสาธิตระบบทำความเย็น
138
กลุ่ม
นางสาว อรยา    สมอไทย หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    คำชื่น
นางสาว สุนิสา    ตั้งเกียรติศักดิ์
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนปากเหมือง
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 811 | เดือนนี้ : 22835 | ปีนี้ : 96930 | รวม : 2283916

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...