ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2553  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ดร. คณิศา    กิตติรัตน์ไพบูลย์
เปรียบเทียบศักยภาพของวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
นางสาว กานต์ธิดา    เชียงทอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การประยุกต์ใช้แนวทางการทรงงานตามรอบพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝ่รู้ของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ
การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
แนวทางในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ ศึกษากรณีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปรีชา    รินชัย
โครงการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์ในจังหวัด กาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
นาง มนสินี    ดาบเงิน
การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและซอฟท์แวร์ในการกำหนดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด หัวหน้าโครงการ
กาญจนบุรี : การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ MICE ภาคตะวันตก
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
วัฒนธรรมข้าว : วัฒนธรรมสร้างชุมชนให้สมานฉันท์อย่างยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช หัวหน้าโครงการ
ความรู้และทัศนคติต่อการทำบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์ หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงคุณภาพดินบ้านเก่า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทอราคอตต้า
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
นาย กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
การสืบค้นประวัติศาสตร์สิทธิคุ้มครองที่ดินทำกิน : การเสริมศักยภาพความยั่งยืนการดำรงชีวิตในหมู่บ้านเวียคะดี้ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิร์อร    ปัทมดิลก หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย อำนวยโชค    รื่นเริง หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย บุญทิพย์    แป้นทอง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2552
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
ศึกษาสถานภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีนที่เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน : กรณีหลักสูตรการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น : ศึกษากรณีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ฑัณฑิกา    ศรีโปฎก หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ภูมิปัญญาอาหารมอญ : อัตลักษณ์ชุมชนมอญสังขละบุรี
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 450 | เดือนนี้ : 3912 | ปีนี้ : 47296 | รวม : 2234282

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...