ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2564   โปรแกรม/สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจ
หลักสูตร :   บริหารธุรกิตดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
สภาพปัญหาในการจัดทำบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป e-accounting ของผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 734 | เดือนนี้ : 22758 | ปีนี้ : 96853 | รวม : 2283839

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...