ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2551  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท
นาย วิเชียร    เพียงโงก
นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรในจังหวัด กาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
นาง อักษร    ธัญญะวานิช
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
ชุมชนต้นแบบสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต หัวหน้าโครงการ
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
การบูรณาการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายบทเรียนท้องถิ่นเรื่องขุนช้าง ขุนแผนของชุมชนภูมินามตามวรรณคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. เฉลียว    เพชรทอง หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกไดออสมินจากกวาวเครือแดงเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเภสัช
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ไผ่รวกต้มสมุนไพรของชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ต่างประเทศ
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกเชื้อราละลายหินฟอสเฟต (PSM) จากถ้ำในจังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อัชฌา    ชื่นบุญ หัวหน้าโครงการ
ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถของประชาชนในชุมชนด้านสังคม : ศึกษากรณีหมู่ที่ 1 บ้านกร่างทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์ หัวหน้าโครงการ
การกระทำกิจกรรมการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถของประชาชนในชุมชนด้านความกระตือรือร้นด้านการทอผ้า : ศึกษากรณีหมู่บ้านหนองปลวก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 54 | เดือนนี้ : 54 | ปีนี้ : 43438 | รวม : 2230424

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...