ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย เกรียงไกร    ทองศรี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย เกรียงไกร    ทองศรี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2553   โปรแกรม/สาขาวิชา : การสอนสังคมศึกษา
หลักสูตร :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   สังคมวิทยา
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของมนุษย์ในวัฒนธรรมบ้านเก่า จากศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาวังกุลา
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
ผลการใช้ชุมกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องยุคก่อนประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี สำหรับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี :สาขาวิชาสังคมศึกษา
ปี 2557
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 669 | เดือนนี้ : 22693 | ปีนี้ : 96788 | รวม : 2283774

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...