ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
no
ปี
ประเถทงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
บทคัดย่อ
1
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง
นางสาว เสาวคนธ์    บุญสมธป
นาย ศุจิณัฐ    จิตวิริยนนท์
นาย กิตติพงษ์    แก้วประเสริฐ
นางสาว พันธุ์ทิพา    ใจแก้ว
นางสาว ปรางฉาย    ปรัตคจริยา
นาย สิทธิพงศ์    พรอุดมทรัพย์
นาย จรัสพงษ์    โชคชัยสิริ
การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองกาญจนบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล (3 H-Tech KAN) (ชุดโครงการ)
2
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว สุนิสา    ละวรรณวงษ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นวัตกรรมการบริหารผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ
3
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. ณรงค์เดช    รัตนานนท์เสถียร
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นาย สุทัศน์    กำมณี
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
นวัตกรรมการบริหารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบจังหวัดกาญจนบุรี
4
กลุ่ม
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด หัวหน้าโครงการ
นาง วลีพร    ตะพัง
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
นวัตกรรมการสรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
5
เดี่ยว
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มผลผลิตหญ้าหวานที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์
6
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การจำแนกสายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ด
7
เดี่ยว
นางสาว รัตนาภรณ์    เกิดเจริญ หัวหน้าโครงการ
การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในอัญชันด้วยสารละลายโคลชิซิน
8
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การขยายพันธุ์กล้วยงาช้างด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
9
เดี่ยว
นางสาว กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ หัวหน้าโครงการ
ขอบเขตไม่เอกรูปในการประมาณด้วยการแจกแจงแบบปัวซอง ที่ถูกแปลงสำหรับผลรวมของตัวแปรสุ่มแบร์นูลลีที่เป็นอิสระต่อกัน
10
กลุ่ม
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง หัวหน้าโครงการ
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก
11
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
12
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
ทดสอบอัตราการไหลของน้ำในความแตกต่างของขนาดของทรายในเครื่องกรองน้ำ
13
กลุ่ม
นาย ณัชชา    สกุลงาม หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ
14
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
  
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
15
กลุ่ม
นาย พิศาล    คงเอียด หัวหน้าโครงการ
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
16
เดี่ยว
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการสื่อสารวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
17
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การธำรงและการเปลี่ยนภาษาในชุมชนมอญ กรณีศึกษาชุมชนมอญ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
18
เดี่ยว
นาย ธัชชัย    กรกุม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบเสียงและลักษณะประโยคภาษาโซ่ง ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
19
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การจัดการความรู้งานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในวัดเทวสังฆาราม เพื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาครูสังคมศึกษา
20
เดี่ยว
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อการแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21
กลุ่ม
นางสาว นิรัญชา    ทิพกนก หัวหน้าโครงการ
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
22
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
23
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์
การบังคับใช้กฎหมายการกำกับดูแลหอพักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
24
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย วีรกุล    เจริญสุข
กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงานในเพลงลูกทุ่ง
25
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
สิทธิในคดีอาญาของพระสงฆ์ไทย
26
กลุ่ม
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
  
การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
27
เดี่ยว
นางสาว ชญานุช    เซี่ยงคิ้ว หัวหน้าโครงการ
รูปแบบนาฏกรรมการฟ้อนแคนไทยทรงดำ จังหวัดกาญจนบุรี
28
เดี่ยว
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ
ชนิดและความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยอ่อนบนต้นพริกในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
29
กลุ่ม
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การศึกษากระบวนการไหลของสินค้าเกษตร กรณีศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านปากเหมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
30
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางการพัฒนา กลุ่มอาชีพของชุมชนในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
31
เดี่ยว
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมและรูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
32
เดี่ยว
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
33
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์
34
เดี่ยว
นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าโครงการ
การประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป e-accounting ของผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี
35
เดี่ยว
นาย พชร    วรรณภิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตชุมชนทหาร : กรณีศึกษา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
36
กลุ่ม
นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
37
กลุ่ม
นาย ธงชัย    เหมือนชู หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
38
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39
เดี่ยว
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 987 | เดือนนี้ : 24051 | ปีนี้ : 98146 | รวม : 2285132

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...