ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ชาญชัย    หมันประสงค์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ชาญชัย    หมันประสงค์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ประกาศนียบัตรบัณฑิต    พ.ศ. 2556   โปรแกรม/สาขาวิชา : การสอนภาษาไทย
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการคิดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิด CCR สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาไทย
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 166 | เดือนนี้ : 166 | ปีนี้ : 43550 | รวม : 2230536

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...