ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2550  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง แสงโสม    จิตต์วารี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์พื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
การติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าพุ ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ความร่วมมือและการจัดการของชุมชน
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านภาษาในจังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาง สายชล    เทียนงาม
การวิจัยและการพัฒนาครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 1,2,3 ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์ หัวหน้าโครงการ
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์
การมีส่วนร่วมของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในการพัฒนาทรัพยากรดิน : ศึกษากรณีอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
ดร. อรวรรณ    เมฆกมล
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
7
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. เฉลียว    เพชรทอง หัวหน้าโครงการ
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ดร. หฤทภัค    กิรติเสวี
นาง อนงค์    จิตมุ่งงาน
การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. เฉลียว    เพชรทอง หัวหน้าโครงการ
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ดร. หฤทภัค    กิรติเสวี
นางสาว กุลศิริ    ศิริวัฒน์
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. เฉลียว    เพชรทอง
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บกักสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
10
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ หัวหน้าโครงการ
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
ดร. หฤทภัค    กิรติเสวี
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
ดร. เฉลียว    เพชรทอง
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
การนึ่งหน่อไม้ไผ่รวกในถุงพลาสติกของชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปรีชา    รินชัย
โครงการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ภรณี    หรรษพัฒนกุล
พลังประวัติศาสตร์แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและรูปแบบการพัฒนาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ หัวหน้าโครงการ
นาย นพพร    เทนอิสสระ
นาย ณรงค์    จิตมุ่งงาน
นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์
นาย ทินกร    ศรีแสนยศ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์    จิตมุ่งงาน หัวหน้าโครงการ
นาง อนงค์    จิตมุ่งงาน
ปรากฏการณ์เกรดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2544-2548
7
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
นาย บุญทิพย์    แป้นทอง
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย รัตนศักดิ์    เปรมปรีดิ์
ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ของไผ่ต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนของชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของไผ่ปลูกในชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
การบริหารต้นทุนและการประเมินมูลค่าโดยรวมของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
วิธีการผลิตหน่อไม้รวกนึ่งของชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง บุญรอด    ชลารักษ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์
ความเป็นมาของชุมชนไทรโยค : ศึกษากรณีชุมชนท่าเสา
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
นาง สุดารัตน์    เพียรเสมอ
สังคมสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศป่าไผ่ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกแบคทีเรียละลายหินฟอสเฟต (PSM) จากดินบริเวณรากไผ่ ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 420 | เดือนนี้ : 3882 | ปีนี้ : 47266 | รวม : 2234252

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...