ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง กัญญา    ทรัพย์พล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง กัญญา    ทรัพย์พล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2559   โปรแกรม/สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
หลักสูตร :   บธ.ม.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ   
หน่วยงาน :   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มสาขา :   การจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :   การเงิน การบัญชี
หัวข้อเรื่องวิจัย
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 197 | เดือนนี้ : 197 | ปีนี้ : 43581 | รวม : 2230567

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...