ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2556  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำแควน้อย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
  
  
  
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจของกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร
การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
  
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ หัวหน้าโครงการ
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย อานนท์    วันลา
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้ จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการเรียนรู้โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ศึกษากรณีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
ขยะพลังงานในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
กระบวนทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่ในด้านเครื่องยนต์การเกษตร
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการท่องเที่ยว
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสภาพการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
นาย สุทัศน์    กำมณี
การพัฒนาพฤติกรรมให้มีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. มิตภาณี    พงษ์พัว หัวหน้าโครงการ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
นาย ทวีป    เสนคำวงศ์
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความรู้และหลักสูตรการศึกษา
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล หัวหน้าโครงการ
นาย สุทัศน์    กำมณี
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้งานในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พงศชา    บุตรนาค หัวหน้าโครงการ
นาย วัชรพล    เคนศรี
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง
นาย อานนท์    วันลา
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง นารี    สุขดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว นพวรรณ    ถาวรประเสริฐ
นางสาว น้ำทิพย์    น้ำสระน้อย
นางสาว เบญจมาศ    เพ็ชรจะบก
นาย มนตรี    จุทะบาล
นาย สันติ    กระต่ายทอง
นาย วรเทพ    ชคัตตรัย
การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
นาย สุทัศน์    กำมณี
การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (กรณีศึกษาบัณฑิตและชุมชนในท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย อำนวยโชค    รื่นเริง หัวหน้าโครงการ
นาย วัชรพล    เคนศรี
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง
นาย อานนท์    วันลา
นาย พงศชา    บุตรนาค
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
การพัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรด้านการกีฬาและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง หัวหน้าโครงการ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธิติพงศ์    สุกใส หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
การยกระดับความสามารถของบุคลากรในการแข่งขัน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
15
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาภาคปกติ ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนตามความสนใจ
16
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษา ในรายวิชาการขนส่งและกระจายสินค้า ทำการสอนโดยใช้ Acting และ Poster
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
นวัตกรรมการสอนภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์อุตสาหกรรม เรื่อง อินทิกรัลสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ Think-Pair-Share และสื่อวีดิทัศน์ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
การพัฒนารายวิชา การบัญชีชั้นต้น ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (CAI) เรื่องงบการเงิน
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาผลการเรียนวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เน้นการบูรณาการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม PHP โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโครงงานการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ Think pair share
27
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิถีไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบ (six thinking hats) ในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว วิยะดา    พลชัย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการเรียนรู้ในหัวเรื่อง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไร ในรายวิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการสอนแบบ PDCA
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง หัวหน้าโครงการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ Problem Base Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศาสนประยุกต์และวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักศึกษา สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร ชั้นปีที่ 2
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง
การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ชุดฝึกการอนุรักษ์พลังงานปั๊มน้ำ
37
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล หัวหน้าโครงการ
ดร. นิลุบล    ทองชัย
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุไรรัตน์    แซ่ตั้ง หัวหน้าโครงการ
ระบบการประเมินผลการจัดการเรียนออนไลน์ โดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูลการใช้เว็บ กรณีศึกษา วิชา 904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง อักษร    ธัญญะวานิช หัวหน้าโครงการ
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2
41
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
การประเมินบรรยากาศการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมและรายวิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
42
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มานพ    ประธรรมสาร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2556 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอิงภาระงาน : TBI
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พัศรุตม์    ตรีจิตตนันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย มานพ    ประธรรมสาร
สุนทรียภาพทางดนตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่มีต่อเพลงประจำมหาวิทยาลัย
44
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทย ลาว กะเหรี่ยง พม่า มอญ ที่บ้านลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
45
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี หัวหน้าโครงการ
นาย อานนท์    วันลา
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส
การพัฒนากระบวนการในการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทย
46
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จตุรงค์    ภิรมยา หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การศึกษาและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจากคัมภีร์ใบลานอักษรไทยน้อย เรื่องเซียงเมี่ยง
47
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วัชรพล    เคนศรี หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
การพัฒนาส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสีของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
48
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เศกสิทธิ์    ปักษี หัวหน้าโครงการ
นางสาว อรพรรณ    วภักดิ์เพชร
นาย ศิวะรัฐ    คำนุ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดกาญจนบุรี
49
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองขาว เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและสร้างบทเรียนบูรณาการท้องถิ่น
50
เงินภายใน
เดี่ยว
การศึกษาและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจากสมุดข่อย เรื่อง “ตำราต้อของหมื่นศรีโภคา (หมอฟัก) และยานัตถุ์ของพ่อครูจีน”
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 348 | เดือนนี้ : 3810 | ปีนี้ : 47194 | รวม : 2234180

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...