ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนาโครงงานการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ Think pair share
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค % หัวหน้าโครงการ
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2556
งบ
เงินรายได้
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    20,000   บาท
  งวดที่ 1    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 153 | เดือนนี้ : 18294 | ปีนี้ : 311038 | รวม : 2498024

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...