ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2560  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พลวัต    วุฒิประจักษ์ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
ความมั่นคงทางอาหารของคนชายขอบจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น บ้านบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ
ทุนทางวัฒนธรรมและวิถีของกลุ่มชาติพันธ์ุกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
นาง จิราภรณ์    บัวพวง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย พิศาล    คงเอียด
การเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
นาย ขวัญชัย    ประดิษฐ์สิน
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
นาย พาที    เกศธนากร
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
การบูรณาการหลักการทรงงานและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือพื้นฟูป่าในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
นาย โอภาส    สุขหวาน
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน:ชุมชนบ้านทุ่งลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
การยกระดับคุณค่า มูลค่าทางประวัติศาสตร์และวิถึวัฒนธรรมภูมิปัญญาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือ
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อมร    เจือตี๋ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัญหาและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการรวมตัวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของจังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
นางสาว ศศิรัศมิ์    สินธุวณิก
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย
นาย พีระวิศว์    พูลเขตรวิทย์
ตามรอยวรรณคดีเสด็จประพาสต้น จังหวัดกาญจนบุรี พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวรรณคดี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาย การัณย์    พรหมเทพ
ศึกษาเศรษฐกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
ระบบนิเวศเกษตรและการจัดการทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่รอยต่อชายแดนกาญจนบุรี-ทวาย
12
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า หัวหน้าโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องไฟฟ้า ด้วยการสอนแบบอุปมาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ของคนไทยจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัคธร    ชาญฤทธิเสน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ภาวิตา    ชวนขยัน
นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์
การศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลองตอนบนกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
ปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากองค์ความรู้และฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนบ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม และสัณฐานวิทยาของพริกกะเหรี่ยงในพื้นที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย โสฬส    สมบัติ
รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับสภาพ ภูมิสังคมของชุมชนในเขต อำเภอเมือง และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
ต้นแบบระบบการรีไซเคิลน้ำล้างรถจากสถานบริการล้างรถ
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นาย สุทัศน์    กำมณี
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารของไทยในอาเซียน จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
20
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
นาย พลวัต    วุฒิประจักษ์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
การพัฒนาระบบสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อการจัดการความรู้อาหารท้องถิ่นสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาอาหารท้องถิ่นตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สุชาติ    เสมประวัติ หัวหน้าโครงการ
นาง วลีพร    ตะพัง
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
การพัฒนานวัตกรรมระบบสูบน้ำขนาดเล็กและแบบผสมที่เหมาะสมกับเกษตรริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อตาลสุกในหมู่บ้าน ห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชตา    เทียนไชย
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล
การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี หัวหน้าโครงการ
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฮาลาลต้นแบบในจังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    เชียงทอง
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นาย ธงชัย    สอนเพีย
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการคุณภาพของแหล่งน้ำบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว อรทัย    โหรา
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อลำแพน
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พิศาล    คงเอียด หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว สุภาพร    พรมโส
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สะไบแพร    อาจศรี หัวหน้าโครงการ
นาย ธีรเดช    เทวาภินันท์
การพัฒนาระบบติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาจิตพิสัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
ความคาดหวังของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ณรงค์    พันธุ์คง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนโมบายเลิร์นนิง วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาทางระนาดเอกเพลงสาธุการ
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิภาพร    โยวัง
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
ปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อบรมโครงการบริการวิชาการบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
นาง จิราภรณ์    บัวพวง
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พิสุทธิ์สยาม    งวงคำนาม หัวหน้าโครงการ
Writing Proficiency, Writing Anxiety, and Writing Performance: A Correlational Study on the Predictors of EFL Writing
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เบญจอาภา    พิเศษสกุลวงศ์ หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการสอนทักษะภาษาจีนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดในชุมชน
17
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ. จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเรียนและเจตคติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิรัศมิ์    สินธุวณิก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องในนิทานคำกลอนของสุนทรภู่
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย รังสรรค์    โพธิกุล
นาย นพพร    เทนอิสสระ
การพัฒนาระบบท่อน้ำประปาภายในอาคาร
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ก้างปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา ผู้ผลิตก้างปลาทอดกรอบ บ้านดอนกลาง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การพัฒนาอินโฟกราฟิคตามแนวความคิดรวบยอดของผู้ทรงคุณวุฒิ
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟฟิกกับผู้ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของวงจรลอจิกในพีชคณิตบูลีนของชุดกิจกรรม AgSTEM
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการเคลือบผิวโดยใช้ไคโตซานร่วมกับ allyl isothiocyanate เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริกกะเหรี่ยง
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
พัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนหนองบัว
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ. ทักษิณา    บงสุนันท์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
การบริหารจัดการเตรียมทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง
29
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อานนท์    วันลา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีกับกีฬาในอาเซียน
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ชาญชัย    หมันประสงค์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการคิดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิด CCR สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง หัวหน้าโครงการ
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
การเสริมสร้างทักษะการเข้าใจผู้อื่นของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
ศึกษาห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ชุมชนจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะความจำแบบมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์ หัวหน้าโครงการ
การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพืชพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเห็ดโคนป่าต้มเค็มในบรรจุภัณฑ์ในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี หัวหน้าโครงการ
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
กิจกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สุทิน    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ำ แม่กลองในตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นางสาว อรทัย    โหรา
การพัฒนาเกม Vintage Arcade ด้วยบอร์ด Raspberry Pi 3
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
40
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. อัครวิทย์    โพชะเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุธารักษ์    ภูติโส
นางสาว นฤมล    อนันโท
นาย อภิชาติ    บัวตูม
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย ICT ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4
41
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย นพพร    เทนอิสสระ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาคณิตศาสตร์
44
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเจตน์    ฤทธิ์เดช หัวหน้าโครงการ
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน การสืบค้นและอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
45
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เสาวณีย์    หกประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบงานสารบรรณของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม Google drive
46
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคนิคการทำสไลด์ถาวรการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส จากรากของหอมแดงและว่านสี่ทิศ
47
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
48
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง อรพรรณ    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
49
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
50
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 454 | เดือนนี้ : 3916 | ปีนี้ : 47300 | รวม : 2234286

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...