ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2549  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. จุมพจน์    วนิชกุล
นาง อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์
การจัดตั้งกลุ่มบัณฑิตรับเหมาจัดทำระบบสารสนเทศในองค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรท้องถิ่น
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
นาง วิไลวรรณ    สันถวะโกมล
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต
ความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ในเขต 8 จังหวัด ภูมิภาคตะวันตก
2
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
ผลของการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนทันเวลาของนักเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุธาตุ    ติงสะ หัวหน้าโครงการ
ความต้องการและคุณลักษณะบัณฑิตครู – 5 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2549-2559)
4
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายของ Actinomycetes ที่สร้างสารปฏิชีวนะจากดินในเขตป่าชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 340 | เดือนนี้ : 3802 | ปีนี้ : 47186 | รวม : 2234172

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...