ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2559   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 6113)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คณิตศาสตร์และสถิติ
ความเชี่ยวชาญ :   การใช้โปรแกรมประยุกต์ ด้านสถิติและวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการใช้สถิติในการวิจัย
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เน้นการบูรณาการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
แนวทางการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
:
การมีส่วนร่วมของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในการพัฒนาทรัพยากรดิน : ศึกษากรณีอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 97 | เดือนนี้ : 18238 | ปีนี้ : 310982 | รวม : 2497968

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...