ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Pongsak Ruamchomrat
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 6113)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าหน่วยงาน (นอกโครงสร้าง) ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ความเชี่ยวชาญ : การใช้โปรแกรมประยุกต์ ด้านสถิติและวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการใช้สถิติในการวิจัย
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=250