งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2556
หัวหน้าโครงการ การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เน้นการบูรณาการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2555
หัวหน้าโครงการ แนวทางการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
3
พ.ศ. 2554
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2550
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2550
การมีส่วนร่วมของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในการพัฒนาทรัพยากรดิน : ศึกษากรณีอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี