ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2554   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; พฤกษศาสตร์
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 97 | เดือนนี้ : 8230 | ปีนี้ : 82325 | รวม : 2269311

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...