ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว วาสนา    หอมหวล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว วาสนา    หอมหวล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2547   โปรแกรม/สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตร :   บริหารธุรกิจบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ   
หน่วยงาน :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   จัดทำแผนการเรียน ตารางสอน
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 23 | เดือนนี้ : 22897 | ปีนี้ : 41809 | รวม : 2228795

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...