ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2561  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเขตจุดผ่านแดนในจังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบภาพจำลองเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้ AR
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง สุวิมล กะตากูล    เรเกอร์ส หัวหน้าโครงการ
นาง มนสินี    ดาบเงิน
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นาย การัณย์    พรหมเทพ
การพัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบสร้างคอลเลคชั่นเครื่องประดับจากประเด็นสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าโอทอปด้วยสมาร์ทโฟน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
นางสาว นิตยา    วานิกร
การประเมินความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการสายโซ่อุปทานของยอดผักหวานป่าในจังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นพยากรณ์สำหรับการใช้ทรัพยากรที่ดินสำหรับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสรรสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล
รูปแบบการใช้ไอทีเพื่อเสริมพลังชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาบ้านท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากรำข้าวไรซ์เบอรี่
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ด้านอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การพัฒนาคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
การศึกษากระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ของไผ่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิดออกแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    จังธนสมบัติ
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ
คุณสมบัติทางกายภาพและค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากกะลาและจาวตาลโตนดโดยใช้ตัวประสานชนิดต่างๆ ในเชิงพาณิชย์
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น หัวหน้าโครงการ
นาย วีระ    ยุคุณธร
ทฤษฎีระบบควบคุมสำหรับพลวัตของ HIV
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชตา    เทียนไชย หัวหน้าโครงการ
นาย วีระ    ยุคุณธร
ปัญหาค่าขอบของอินครูชันเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
การมีอยู่จริงของคำตอบและมีเพียงคำตอบเดียวของสมการเชิงอนุพันธ์ฟัซซี่
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับระบบสวัสดิการสังคมของชุมชนชาติพันธุ์ชายแดนไทย-เมียนมาร์ : ศึกษากรณีจุดผ่อนปรนด่านเจดีย์สามองค์ – พญาตองซู จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะนิทานกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และบทเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียนบนเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุธารักษ์    ภูติโส
การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) กรณีศึกษา ชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองทนเค็มและทนแล้งจังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
นางสาว กนิษฐา    บุญฤทธิ์
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
การประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพครูในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วิยะดา    พลชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นางสาว สุภาพร    พรมโส
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
30
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
ดร. บรรจบพร    อินดี
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นาย พาที    เกศธนากร
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร ตำบลท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
การศึกษาโลจิสติกส์เชิงท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยี AR
34
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทิน    อ้อนอุบล
การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล๊อก จังหวัดกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สาโรจน์    เผ่าวงศากุล หัวหน้าโครงการ
ดร. มิตภาณี    พุ่มกล่อม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบและพัฒนาผังบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน และจัดทำป้ายบอกตำแหน่งศูนย์ท่องเที่ยว ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “บ้านท่าขนุน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์
นาง สายชล    เทียนงาม
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล
การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก : กรณีศึกษาตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
41
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย สุภพงษ์    สุขชาวนา
แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
สำรับอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    เทพสร
การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม AR Code
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
ทักษะด้านภูมิศาสตร์ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พนิดา    จารย์อุปการะ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาครู
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี หัวหน้าโครงการ
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย อานนท์    วันลา
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษาพลศึกษา
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นพพร    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
การใช้ประโยชน์จากลมเย็นของระบบปรับอากาศในอาคาร เพื่อการอบแห้งสมุนไพร : ดีปลี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การสร้างและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการวัดพื้นที่ใบพืช
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง หัวหน้าโครงการ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกอรพิมด้วยวิธี DPPH
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
การใช้สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์ หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
คุณค่าตราสินค้ากับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายของฝากในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล หัวหน้าโครงการ
ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าและบริการที่มีต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนารีสอร์ท เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษาในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา หัวหน้าโครงการ
การจัดทำคู่มือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณัฐพัชร์    สถิตพรธนชัย หัวหน้าโครงการ
การบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลของเทศบาลตำบลหนองบัว
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นฤมล    อนันโท หัวหน้าโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Back to the Board ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทย ลาว กะเหรี่ยง พม่า มอญ ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
โลกทัศน์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่สะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว หัวหน้าโครงการ
พิธีกรรมเสนเรือนกับการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์กับของชุมชนชาวไทยทรงดำ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบทอดการประกอบอาชีพเชิดสิงโตของชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนมอญ ซอยเทศบาล 1 ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ความต้องการและความจำเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัว
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลในตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้ซื้อในประเทศไทยต่อสินค้าวิสาหกิจชุมชน : ศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทิน    อ้อนอุบล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
สื่อมัลติมีเดียชุดแบบทดสอบความรู้ เรื่องระบบจราจรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
30
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สิริวรินทร์    เกรย์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย นพพร    เทนอิสสระ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
34
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
37
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย หัวหน้าโครงการ
นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรทัย    โหรา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มนัส    บุญเลิศ หัวหน้าโครงการ
นาย อมร    เจือตี๋
การศึกษาปัญหาและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สายกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
41
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิดา    กลั่นบุศย์ หัวหน้าโครงการ
นาย กฤติเดช    มั่งตา
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
44
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
45
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
46
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
47
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ทัศนีย์    โคตะละ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ไขปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL ร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
48
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปฐมพงศ์    คุณานุศาสน์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
49
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ยะนัย    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
50
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ทัศนีย์    ทองนาค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
51
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สมฤทัย    แช่มช้อย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
52
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณิชาภัทร    พานิชย์ศุภมงคล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี
53
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มณีนุช    นุ่มจิตต์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังษี
54
เงินภายใน
เดี่ยว
แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคณิตศาสตร์
55
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ธิดารัตน์    เครือแต้ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องระบบสุริยะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
56
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จารุวรรณ    โคกแก้ว หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการศึกษาค้นคว้า เรื่อง กลไกระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
57
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จุฑากาญจน์    บุญใหญ่เอก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเกม
58
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปิยะพงษ์    ผลภาษี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ (MOOCs) สำหรับโรงเรียนต้นแบบการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
59
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิรุต    ทวีวัฒนพงษ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
60
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ปภาพินท์    สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ร้อยละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
61
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัลลิศา    เหล่าเขตการณ์ หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การลบเศษส่วนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
62
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นิสาชล    ฟักแก้ว หัวหน้าโครงการ
การแก้ปัญหาผลการเรียนที่ต่ำ เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยใช้การสอนเสริม
63
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภาวัต    กระต่าย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
64
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิลลาภัทร    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
65
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จันทรา    สมคิด หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจระเข้เผือก โดยใช้แบบฝึกหัด
66
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สุปราณี    ไกรหา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคำนวณโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจระเข้เผือก
67
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธวัลรัตน์    นวลหงษ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มินตรา    นุ่มสนิท
นางสาว เกตุลิษา    ตัญญะสิทธิ์
นางสาว สุทธิพร    พูนขวัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
68
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว หนึ่งฤทัย    ไทรโยคกมล หัวหน้าโครงการ
นางสาว รมย์ชลี    แสนสุข
นางสาว ทิพวรรณ    ปิ่นตบแต่ง
นางสาว ศรีสกุล    วุฒิวโรดม
นางสาว หริษา   
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
69
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จริญญา    คล้ายเกิด หัวหน้าโครงการ
นางสาว เพ็ญพักตร์    ตันธนชัย
นางสาว สุจิตตา    เซี่ยงฉิน
นางสาว แสงเดือน    สินธะวงศ์
นางสาว ฤทัยกาญจน์    ออมสิน
นางสาว รัตติกาล    สีเหลือง
นางสาว สุภาพร    พิทักษ์วนาราษฎร์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอ้อยแบบน้ำหยดกับแบบน้ำราดของเกษตรกร หมู่ 9 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
70
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เนตรอนัญญา    ชูเนตร หัวหน้าโครงการ
นางสาว จุฑามาศ    นวนิยม
นางสาว สุพัตรา    ดวงแจ่ม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำของนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
71
เงินภายใน
เดี่ยว
การศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับการโฆษณาโดยใช้รูปแบบการโฆษณา “เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of Life) ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
72
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สิริมาส    แจ้งอารมณ์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนหินดาด เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
73
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    ศรีเปล่ง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชุลีพร    ชูวงษ์
นางสาว ธารารัตน์    น้ำดอกไม้
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
74
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พงศ์พิชาญ    นิรมิตวสุ หัวหน้าโครงการ
ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
75
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ธารทิพย์    สงัดศรี หัวหน้าโครงการ
อัศวินผู้พิชิตภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษา ปีที่ 4)
76
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นครินทร์    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบจัดการหลักสูตรอบรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย จตุรนันท์    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโมเดลวิเคราะห์การเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่
78
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย กรกช    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโมเดลคัดเลือกคุณภาพอ้อยด้วยเทคนิค ANN และ KNN
79
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธนากร    ทับทอง หัวหน้าโครงการ
ระบบบริหารงานการจัดการสหกิจศึกษา
80
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กิตติวรรณ    ศรีราจันทร์ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์คุณภาพอ้อยด้วยเทคนิควิธีการดาด้าไมนิงค์
81
เงินภายใน
เดี่ยว
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
82
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อัญชลี    หัวหน้าโครงการ
กระบวนการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
83
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เรวดี    แดงเข้ม หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐมน    ดำขำ
อาหารคาว-หวาน ในพิธีงานแต่ง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
84
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐมน    ดำขำ หัวหน้าโครงการ
นางสาว เรวดี    แดงเข้ม
นาย ภัทรพล    พิรนนท์
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชาคมไทยยั่งยืน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
85
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธัชรินทร์    พ่วงแพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ปรีดาภรณ์    ยอดเรือน
นางสาว จุฑาภรณ์    ใบไม้
นาย ชลันธร    รุ่งสว่าง
การใช้ชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษา หมู่บ้านแหลมทอง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
86
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สมรัก    หมื่นฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ
โลกทัศน์ของคนไทยที่สะท้อนจากพุทธสุภาษิตของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิชรเมธี)
87
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ฉัตรทวีพร    วิเศษ หัวหน้าโครงการ
คำสแลง : ศึกษาคำสแลงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟชบุ๊ก
88
เงินภายใน
เดี่ยว
ศึกษาภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของ ณรงค์วิทย์ เตชะชนะวัฒน์
89
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พนาวัฒน์    หัวหน้าโครงการ
สำรวจความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรณีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
90
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย คฑา    ทองแท่งใหญ่ หัวหน้าโครงการ
นาย ชัยธวัช    จิ๋วสกุล
นาย กิตติพันธ์    ศรีแดง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการตู้จ่ายน้ำมันด้วยบอร์ด Arduino Mega 2560 และการยืนยันตัวตนด้วย RFID
91
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สตรีรัตน์    สุขอุดม หัวหน้าโครงการ
นางสาว อัสมา    สุมานพ
นางสาว กรรณิกา    ผิวอ่อนดี
แนวทางการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในอาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา
92
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฐนันท์    ปิ่นอำนาจ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฐวุฒิ    หนูขาว
นาย ภัทรพล    แสงทองดี
การพัฒนาและออกแบบเครื่องกรองน้ำ
93
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เป็นหนึ่ง    พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ทัศมล    พิมเจริญ
นาย สมศักดิ์    สุขสวัสดิ์
เครื่องตีเส้นจราจร
94
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วสันต์    นาคะ หัวหน้าโครงการ
นาย อิทธิพล    พิริยะศุภกิจ
นาย อภิรักษ์    เสถียรอินทร์
ชุดสาธิตระบบทำความเย็น
95
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรยา    สมอไทย หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    คำชื่น
นางสาว สุนิสา    ตั้งเกียรติศักดิ์
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนปากเหมือง
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 117 | เดือนนี้ : 117 | ปีนี้ : 43501 | รวม : 2230487

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...