ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2549   โปรแกรม/สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร :   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
เจตคติของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี:กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติ
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติ
ปี 2555
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 128 | เดือนนี้ : 29211 | ปีนี้ : 321955 | รวม : 2508941

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...