ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองกาญจนบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล (3 H-Tech KAN) (ชุดโครงการ)
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป % หัวหน้าโครงการ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง %
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา %
นาย นิรุตต์    จรเจริญ %
นางสาว มาลินี    คำเครือ %
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง %
นางสาว เสาวคนธ์    บุญสมธป %
นาย ศุจิณัฐ    จิตวิริยนนท์ %
นาย กิตติพงษ์    แก้วประเสริฐ %
นางสาว พันธุ์ทิพา    ใจแก้ว %
นางสาว ปรางฉาย    ปรัตคจริยา %
นาย สิทธิพงศ์    พรอุดมทรัพย์ %
นาย จรัสพงษ์    โชคชัยสิริ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2562
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    1,757,700   บาท
  งวดที่ 1    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
ชุดโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 53 | เดือนนี้ : 29136 | ปีนี้ : 321880 | รวม : 2508866

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...