ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2552  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ำ บริเวณรอยต่อ แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับ โรงเรียนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ในจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. หฤทภัค    กิรติเสวี
การพัฒนาเทคนิคการผลิตวัสดุอัดซ้อนระหว่างโลหะและพอลิเมอร์
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
นาย เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อรอยเลื่อนของแผ่นดินบริเวณเขื่อน จังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์ หัวหน้าโครงการ
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรดินในทัศนะของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ หัวหน้าโครงการ
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
นาย ธงชัย    สอนเพีย
ดร. หฤทภัค    กีรติเสวี
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากการกระตุ้นด้วยวิธี ทางกายภาพ
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    เพียงโงก
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
แนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากใน ชุมชนตามชายฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. เฉลียว    เพชรทอง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสารต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในจังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
พืชพรรณในท้องถิ่น : อาหารโคพื้นเมืองเพื่อการผลิตเนื้อที่ปลอดภัย
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
ระบบการส่งเสริมการออมครัวเรือนสู่หลักประกันชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ. บุญรอด    ชลารักษ์ หัวหน้าโครงการ
วิถีความเป็นมาและสภาพการดำรงชีวิตของชนกลุ่มน้อยในจังหวัดกาญจนบุรี
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ หัวหน้าโครงการ
การประมาณการแจกแจงไฮเพอร์จิออเมตริกนิเสธด้วยการแจกแจงทวินาม
2
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสายพันธุ์ต่างๆ
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2552
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิร์อร    ปัทมดิลก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาประสิทธิผลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ธนภรณ์    เพชรินทร์ หัวหน้าโครงการ
การเปิดรับโฆษณาและทัศนคติที่มีต่อโฆษณาทางโทรทัศน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การวิจัยและพัฒนาทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้แนวทางการทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE)
9
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการด้านการวิจัยประเมินโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในท้องถิ่นไทย ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ทินกร    ศรีแสนยศ หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ศิริกุล    ตัณฑุลารักษ์ หัวหน้าโครงการ
นาง สุดารัตน์    เพียรเสมอ
นาง วิไลวรรณ    สันถวะโกมล
โครงการวิจัยความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุธาตุ    ติงสะ หัวหน้าโครงการ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมวิชาการผลิตสื่อวีดิทัศน์
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 394 | เดือนนี้ : 3856 | ปีนี้ : 47240 | รวม : 2234226

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...