รายงานจำนวนบุคคล

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงาน53
พนักงาน52
พนักงานทด
แทนเกษียณ
พนักงาน
ราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
จ้างพิเศษ
รวม
รวม
วิชาการ
ปฏิบัติ
วิชาการ
ปฏิบัติ
วิชาการ
ปฏิบัติ
วิชาการ
ปฏิบัติ
วิชาการ
ปฏิบัติ
วิชาการ
ปฏิบัติ
วิชาการ
ปฏิบัติ
วิชาการ
ปฏิบัติ
วิชาการ
ปฏิบัต
   คณะครุศาสตร์
8  
1  
0  
0  
39  
6  
3  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50  
8  
58  
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7  
0  
0  
0  
15  
7  
2  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
24  
7  
31  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9  
0  
0  
0  
38  
8  
3  
0  
0  
0  
0  
0  
4  
0  
0  
0  
54  
8  
62  
   คณะวิทยาการจัดการ
13  
0  
0  
0  
21  
7  
4  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
38  
8  
46  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26  
0  
0  
0  
22  
8  
4  
0  
0  
6  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
53  
14  
67  
   โรงเรียนสาธิต
0  
0  
0  
0  
6  
6  
6  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
13  
7  
20  
   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0  
1  
0  
0  
0  
5  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
7  
7  
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0  
1  
0  
0  
0  
16  
0  
0  
0  
2  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
20  
20  
   สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
   โครงการสถาบันศรัทธาภัฏ
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0  
1  
0  
0  
0  
13  
0  
0  
0  
2  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16  
16  
   สถาบันวิจัยและพัฒนา
0  
1  
0  
0  
0  
7  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8  
8  
   ศูนย์ให้การศึกษา จ.สุพรรณบุรี
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
   บัณฑิตศึกษา
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
   กองพัฒนานักศึกษา
0  
1  
0  
0  
0  
8  
0  
0  
0  
1  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
11  
11  
   กองนโยบายและแผน
0  
1  
0  
0  
0  
7  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8  
8  
   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
0  
2  
0  
0  
0  
51  
0  
0  
0  
6  
0  
10  
0  
0  
0  
5  
0  
74  
74  
   ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
   หน่วยตรวจสอบภายใน
0  
0  
0  
0  
0  
2  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3  
3  
   โครงการ รปบ.
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
รวม
63  
9  
0  
0  
22  
0  
0  
20  
0  
12  
4  
0  
2  
7  

Chart.