ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย นฤเบศ    ชัยเฉลียว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาย ประโยชน์    วิริยนุกูลทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว ปวริศา    วิริยนุกูลทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว วีรยา    ประกอบกิจ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   ว่าที่ ร.ต.หญิง สุชัญญา    พรมสุข   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :