ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ผศ.ดร. ขวัญนรี    กล้าปราบโจร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว จิรัชญา    ศีลสัตยาวงศ์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นาง จิราภรณ์    บัวพวง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว ชนาพัฏศ์    โชคจักรเพชร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว ฒวีพร    โตวนิช   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
8   ดร. ณรงค์    พันธุ์คง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
9   ผศ.ดร. ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
10   ดร. ณัฐวุฒิ    วิทา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
11   รศ.ดร. ติกาหลัง    สุขกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
12   ดร. ธงชัย    เหมือนชู   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
13   นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
14   นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นางสาว ธิตารัศมิ์    ศรีชมรินทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
16   ดร. นัสทยา    ชุ่มบุญชู   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นาย นิรุตต์    จรเจริญ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
18   ดร. บรรจบพร    อินดี   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
19   ดร. บัลลังก์    สันทัด   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
20   นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
21   นาย ฝน    นนทโกวิท   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
22   ผศ. พรพรรณ    เศรษฐธรรม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
23   นาย พรสันติ์    พูลสวัสดิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
24   นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
25   นาย พิศาล    คงเอียด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
26   นาย พีรพงศ์    โชคจักรเพชร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
27   ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
28   นางสาว มนัสสา    เที่ยงธรรม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
29   นางสาว มรกต    โกมลดิษฐ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
30   นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
31   ผศ. มาลินี    คำเครือ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
32   นางสาว รัญชิดา    ดาวเรือง   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
33   นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
34   นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
35   นางสาว วรภัทร    วงศ์มโนเชาว์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
36   นางสาว วิยะดา    พลชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
37   นาย ศรเพชร    ยิ่งมี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
38   นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
39   ผศ. ศิริรัตน์    เช็งเส็ง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
40   นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
41   นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
42   ผศ.ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
43   นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
44   นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
45   นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
46   ผศ. สุทิพันธุ์    บงสุนันท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
47   นางสาว สุภาพร    พรมโส   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
48   ผศ.ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
49   นางสาว อิสรีย์    สุทัศน์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
50   ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 50 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :