ชื่อ - สกุล TH : ผศ. มาลินี    คำเครือ
ชื่อ - สกุล EN Malinee Kumkrua
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(รหัสสาขาวิชา 6802)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบวิจัย
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=662