งานวิจัย
1 . พ.ศ. 2557    บทความวิจัย เรื่อง : การเปรียบเทียบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2 . พ.ศ. 2558    บทความวิจัย เรื่อง : ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
3 . พ.ศ. 2559    บทความวิจัย เรื่อง : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในท้องถิ่น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
4 . พ.ศ. 2559    บทความวิจัย เรื่อง : การสืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีผ่านเครือข่ายเครื่องมือการสำรวจปฏิทินชุมชน
5 . พ.ศ. 2560    บทความวิจัย เรื่อง : การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6 . พ.ศ. 2560    บทความวิจัย เรื่อง : การสืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านเครื่องมือการสำรวจปฏิทินชุมชน
7 . พ.ศ. 2560    บทความวิจัย เรื่อง : ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ชุมชนบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีจากเครื่องมือสื่อความคิดการศึกษาชุมชน
8 . พ.ศ. 2560    บทความวิจัย เรื่อง : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
9 . พ.ศ. 2561    บทความวิจัย เรื่อง : การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
10 . พ.ศ. 2562    บทความวิจัย เรื่อง : กลยุทธ์การสื่อสารตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
11 . พ.ศ. 2562    บทความวิจัย เรื่อง : การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สนับสนุนงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
12 . พ.ศ. 2562    บทความวิจัย เรื่อง : Participatory Geographic Information System (PGIS) for Developed The online map of Historical source in World War II, Pak Phraek road Community, Kanchanaburi, Thailand
13 . พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบการสอน เรื่อง : การประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
14 . พ.ศ. 2562    อื่นๆ เรื่อง : เอกสารประกอบคำสอน รายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
15 . พ.ศ. 2562    ตำรา เรื่อง : การวิจัยทางธุรกิจ
16 . พ.ศ. 2562    ตำรา เรื่อง : เทคโนโลยีสำนักงานสมัยใหม่
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2564
หัวหน้าโครงการ การพัฒนาหลักสูตรและยกระดับระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรภาคการเกษตรท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถปรับตัวได้จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน
2
พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2563
หัวหน้าโครงการ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับเศรษฐกิจยุค 4.0
4
พ.ศ. 2562
การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองกาญจนบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล (3 H-Tech KAN) (ชุดโครงการ)
5
พ.ศ. 2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
6
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
7
พ.ศ. 2561
การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) กรณีศึกษา ชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
8
พ.ศ. 2560
หัวหน้าโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)
9
พ.ศ. 2559
การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
10
พ.ศ. 2559
กระบวนการสืบค้นความรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิดแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชน
11
พ.ศ. 2559
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในท้องถิ่น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
12
พ.ศ. 2558
สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเชียน
14
พ.ศ. 2557
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
พ.ศ.
หัวหน้าโครงการ
16
พ.ศ. 2557
หัวหน้าโครงการ ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
พ.ศ. 2556
หัวหน้าโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบ (six thinking hats) ในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ
18
พ.ศ. 2556
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาผลการเรียนวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี