หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) กรณีศึกษา ชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาย นิรุตต์    จรเจริญ % หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา %
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง %
นางสาว มาลินี    คำเครือ %
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป %
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง %
นาย ณรงค์    พันธุ์คง %
นางสาว วิยะดา    พลชัย %
นางสาว สุธารักษ์    ภูติโส %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2561
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    2,221,500   บาท
  งวดที่ 1    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0  บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
ชุดโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ