ชื่อ - สกุล TH : รศ.ดร. ติกาหลัง    สุขกุล
ชื่อ - สกุล EN Tikalang Sukkun
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อนุสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
(รหัสสาขาวิชา 610504)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=165