ชื่อ - สกุล TH : นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
ชื่อ - สกุล EN Miss.Butsarin Sangsawang
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1374