ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. พชรณัฏฐ์    ไค่นุ่นภา
ชื่อ - สกุล EN PHACHARANAT KAINUNPA
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 6105)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=559