ชื่อ - สกุล TH : ผศ. ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Sirirat Chengseng
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
(รหัสสาขาวิชา 6801)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การบัญชี
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=52