ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. นัสทยา    ชุ่มบุญชู
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ความเชี่ยวชาญ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ,สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ,มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ,มีความรู้เบื
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=16