ชื่อ - สกุล TH : ดร. ณรงค์    พันธุ์คง
ชื่อ - สกุล EN Narong Punkong
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ
ความเชี่ยวชาญ : อาจารย์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=427