ชื่อ - สกุล TH : ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี
ชื่อ - สกุล EN SAKESIT PAKSEE
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ความเชี่ยวชาญ : ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว การนำเที่ยวญี่ปุ่น มัคคุเทศก์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=203