ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กนิษฐา    บุญฤทธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาย นพดล    ลิ่มปรังษี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว บุญสม    สามสีสุข   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว พนิดา    ชมญาติ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาย ภูวนาถ    วิสุทธากร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาง วงเดือน    ตั้งภูมิ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว สุภาวดี    จันชนะ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว อัจฉรา    บริรักษ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 8 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :